T: 0473/54 14 82

Particuliere diensten - Landmeter D'Hallewin

Opmetingen

Opmetingen kunnen gebeuren in het kader van koop, verkoop, splitsing, schenking van eigendom,… Bij de overdacht van een eigendom waarbij dit wordt gesplitst in meerdere kadastrale percelen, moet er een opmeting gebeuren door een beëdigd landmeter-expert. Het opmetingsplan wordt bij de notariële akte toegevoegd. Wij adviseren echter ook om, in geval er geen splitsing van kadastrale percelen dient te gebeuren, het perceel toch te laten opmeten door een landmeter-expert. Zo heeft u als (ver-)koper van het eigendom zekerheid over de exacte oppervlakte en de ligging van de eigendomsgrenzen.

Afpalingen

Een afpaling is de grenslijn tussen twee eigendommen definitief vastleggen. Wanneer de ligging van de grens in der minne wordt overeengekomen, wordt na de opmeting een Proces Verbaal van Afpaling opgemaakt. Wanneer geen overeenkomst is tussen de verschillende eigenaars over de ligging van de grens, kan een afpaling geëist worden via de vrederechter.

Ruilingen

Wanneer twee aanpalende eigenaars overeenkomen om een perceelsgrens te verplaatsen (bijvoorbeeld rechttrekken) wordt door de landmeter-expert een plan van de ruiling opgesteld.

Verkavelingen

Een verkavelingsvergunning is nodig wanneer een perceel wordt opgesplitst in meerdere percelen met als doel om deze percelen te bebouwen. Om tot verkavelen over te gaan, doen wij de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld. Dit wordt digitaal ingediend via het Omgevingsloket.

Schatting (VLABEL-erkend)

Een schattingsverslag is een objectieve waardebepaling van een onroerend goed. Dit verslag kan nodig zijn in geval van erfenis, aan- of verkoop, onteigening, onverdeeldheid, …. Door het voortdurend opvolgen van de vastgoedmarkt hebben wij de nodige kennis om op basis van de specifieke factoren (type, afmetingen, ligging, ouderdom, staat, …) van uw onroerend goed de venale waarde te bepalen. Dit biedt u een onderbouwde basis voor de geplande vastgoedtransactie.Als erkend VLABEL-schatter staan we ook in voor de opmaak van het schattingsverslag bij nalatenschap.

Met vragen?

Indien u vragen heeft of een vrijblijvende offerte wenst aan te vragen, kan u ons steeds contacteren via ons contactformulier. Bent u aannemer, notaris, architect, landbouwer,… neem dan gerust ook een kijkje bij onze professionele diensten.

Contacteer onsProfessionele diensten